300847/ت45953ك

 

تصويب نامه اصلاح آيين نامه معاملات شركت هاي دولتي

 
واحد صادرکننده: دفتر رياست جمهوري
pdf