299730/ت46390هـ

 

تسويه بدهي هاي وزارت نيرو به بانك ها و بانك مركزي

 
واحد صادرکننده: هیئت وزیران
pdf