بانک اطلاعاتی شرکتهای مشاور و پیمانکار 

اطلاعات عمومی

نام شرکت         *

نام مدیر عامل    *

نام مدیر فنی      *

نام مدیر پشتیبانی  *

محل استقرار شرکت ( دفتر مرکزی ) *

رزومه کاری *

آدرس

*

تعداد پرسنل *

تلفن                *

فاکس            *

نام سایت      *

لیست نمایندگی ها *

آیا نمایندگی در آن استان دارد؟ *

شماره تماس نمایندگی      *

 

آیا شرکت صلاحیت وزارت نیرو را دارد ؟ *

ارسال مستندات صلاحیت ها و مجوزهای اخذ شده *

آیا شرکت تجربه کاری در سطح صنعت دارد ؟ *

نحوه ارسال درخواست به شرکت *

رزومه شرکتهایی که تاکنون در سطح صنعت همکاری داشته اید *

رتبه شورای عالی انفورماتیک *

اطلاعات تخصصی         

عنوان قرارداد * موضوع قرارداد * سال شروع قرارداد * مبلغ قرارداد *

نوع قرارداد *  شرح خدمات *  

محل تامین اعتبار قرارداد *  مستندات قرارداد *  

وضعیت قرارداد *                       پیوست فنی *

        حوزه تخصصی مرتبط با قرارداد

فناوری اطلاعات توسعه مدیریت 
*

*

استقرارسیستم های مدیریت کیفیت  *

* کد امنیتی

 

 

تاریخ ثبت: 1396/09/05